Revizio

Inscrisul autentic. Inscrisul sub semnatura privata. Mentiunea bun si aprobat. Inceputul de dovada scrisa. Inscrisul electronic – “Probele in procesul civil” (3)

Orice scriere sau consemnare care cuprinde date despre un act sau fapt juridic, indiferent de suportul sau material ori de modalitatea de conservare sau stocare.

Clasificarea inscrisurilor:

 1. In functie de scopul intocmirii:
  1. Inscrisuri preconstituite – inscrisurile confectionate cu scopul de a dovedi un act juridic, cu intentia de a fi folosite ca mijloc de proba in cazul ivirii unui eventual litigiu (se supun legii aplicabile la momentul intocmirii acestora);
   1. Clasificare in functie de obiect: 
    1. Originare – intocmite in vederea constatarii/modificarii unui raport juridic;
    2. Recognitive – intocmite in scopul recunoasterii existentei unui inscris originar pierdut/distrus, pentru a-l inlocui sua reinnoi (inscrisul de recunoastere sau de reinnoire a unei datorii preexistente face dovada impotriva debitorului, mostenitorilor sau succesorilor sai in drepturi, daca acestia nu dovedesc, prin aducerea documentului originar, ca recunoasterea este eronata sau inexacta. Astfel, puterea doveditoare este limitata de existenta unui act originar);
    3. Confirmative – intocmite pentru a confirma un act juridic lovit de nulitate relativa, in limita disponibilitatii partilor.
   2. Clasificare in functie de modul de intocmire:
    1. Autentice;
    2. Sub semnatura privata;
    3. Pe suport informatic;
    4. In forma electronica.
  2. Inscrisuri nepreconstituite – inscrisuri care nu au fost confectionate in scopul de a fi folosite ca mijloc de proba intr-un litigiu, dar care, intr-un mod accidental, sunt totusi utilizate pentru dovedirea raportului juridic litigios.
 2. In functie de semnarea sau nu a inscrisului:
  1. Inscrisuri semnate (semnatura pe inscris face deplina credinta cu privire la consimtamant, pana la proba contrara);
  2. Inscrisuri nesemnate;

Inscrisul autentic

Este inscrisul intocmit sau primit si autentificat de o autoritate publica, de notarul public sau de catre o alta persoana investita de stat cu autoritate publica, in forma si conditiile stabilite de lege.

1. Inscrisul notarial

Este actul intocmit sau primit si autentificat de catre:

 • notarul public;
 • personalul misiunilor diplomatice si al oficiilor consulare in forma si conditiile stabilite de lege.

Procedura de autentificare:

 • stabilirea identitatii partilor;
 • exprimarea consimtamantului acestora cu privire la continutul actului;
 • semnatura partilor;
 • data inscrisului.

Autenticitatea e caracteristica actului de a fi autentic.

Se va emite un singur exemplar, iar partilor li se elibereaza duplicate ale actului original.

Mai sunt acte autentice: actele de stare civila sau actele executorilor judecatoresti.

2. Puterea doveditoare a inscrisului autentic

Înscrisul autentic face deplină dovadă cu privire la constatările făcute personal de către cel care a autentificat înscrisul, în condiţiile legii.

Notarul constata doar exteriorizarea consimtamantului, nu si ca persoana are discernamant.

Declaratiile partilor cuprinse in actul autentic notarial fac dovada, pana la proba contrara, atat intre parti, cat si fata de orice persoane;

Titlu executoriu. Inscrisul autentificat de notarul public care constata o creanta certa, lichida si exigibila are caracter executoriu la data exigibilitatii acesteia (nu mai e nevoie de proces, ci se trece direct la executarea silita). In lipsa inscrisului original poate constitui titlu executoriu duplicatul sau copia legalizata de pe exemplarul din arhiva notarului public. Astfel, se poate apela direct la executorul judecatoresc pentru a se declansa executarea silita.

Motive pentru care actul nu poate fi declarat ca fals (notarul face constatari prin propriile simturi):

 1. faptul ca consimtamantul a fost viciat;
 2. faptul ca persoana era lipsita de discernamant, nefiind insa pusa sub interdictie (putem vorbi despre existenta unei boli, dar ramane totusi o imprejurare pe care notarul nu poate sa o evalueze, intrucat persoana putea sa dea impresia unei persoane cu discernamant).

Nulitatea si conversiunea inscrisului autentic. Daca actul este intocmit fara respectarea legii, va fi lovit de nulitate absoluta*.

*Actele intocmite de un ofiter de stare civila necompetent (eror comunitis facit ius)

Conversiunea actului. Conversiunea este posibila numai daca forma autentica e ceruta ad probationem. Inscrisul autentic nul face deplina dovada ca:

 • inscris sub semnatura privata, daca e semnat de parti;
 • inceput de dovada scrisa, daca nu e semnat de parti.

Daca inscrisul a fost declarat fals, nu se mai poate recurge la conversiune.

Inscrisul sub semnatura privata

Este acela care poarta semnatura partilor, indiferent de suportul sau material.

Conditii.

 1. Sa fie semnat de parti, indiferent de suportul material pe care se afla. Daca actul este unilateral este necesara doar semnatura autorului

Conditii cumulative suplimentare privind contractele sinalagmatice. Inscrisul sub semnatura privata are putere doveditoare doar daca:

 1. Pluralitatea de exemplare – este facut in atatea exemplare cate parti cu interese deosebite;
 2. Pe fiecare exemplar trebuie trebuie mentionat numarul total de exemplare (viciul se poate acoperi daca aduc in instanta exemplarele)
  1. Lipsa mentiunii privind numarul total de exemplare nu poate fi opusa de cel care a executat obligatia si nici de catre terti.

Exceptii de la conditiile suplimentare pentru contractele sinalagmatice:

 1. partile au dispus, de comun acord, ca singurul original sa fie la un tert;
 2. in raporturile dintre profesionisti;
 3. inscrisuri constatate prin hotarare judecatoreasca;
 4. contracte sinalagmatice incheiate prin corespondenta;
 5. un inscris este nul ca inscris autentic, dar valabil ca inscris sub semnatura privata;
 6. daca adversarul nu se opune la folosirea in instanta a inscrisului sau e recunoscut expres de parti.

Conditia semnaturii. Daca actul nu e semnat de parti, atunci actul va avea valoarea unui inceput de dovada scrisa. Forma semnaturii private este in general ad probationem.

Sanctiune. Inscrisul este nul ca mijloc de proba instrumentum – ca inscris, dar poate fi folosit ca inceput de dovada scrisa.

Constatare. Daca la inscrisul autentic, contestarea se face prin dovedirea inscrierii in fals, la inscrisul sub semnatura privata, contestarea se face prin dovada faptului ca o parte nu a semnat.

De aceea, daca inscrisul este recunoscut, el va fi considerat dovada in ceea ce priveste:

 • Continutul
  • Mentiunile din inscris care au legatura cu raportul juridic al partilor – fac dovada pana la proba contrarie;
  • Mentiunile din inscris care nu au legatura cu raportul juridic al partilor – sunt inceput de dovada scrisa;
 • Data
  • Opozabila fata de terti (creditori) doar daca inscrisul prezinta data certa.

Mentiunea bun si aprobat

Este o conditie necesara in cazul actelor care constata actele unilaterale.

Se aplica numai inscrisurilor care constata o obligatie de a da o suma de bani/de a da o cantitate de bunuri fungibile.

Conditii alternative:

 • sa fie scris in intregime de cel care se obliga;
 • ori daca nu e scris in intregime de cel care se obliga, e suficient ca, pe langa semnatura lui, sa existe mentiunea “bun si aprobat pentru…”, cu aratarea in litere a sumei sau a cantitatii datorate.

Neconcordante. Când suma arătată în cuprinsul înscrisului este diferită de cea arătată în formula “bun şi aprobat”, se prezumă că:

 • obligaţia nu există decât pentru suma cea mai mică, chiar dacă înscrisul şi formula bun şi aprobat sunt scrise în întregime cu mâna sa de cel obligat,
  • exceptie – afară numai dacă se dovedeşte în care parte este greşeală sau dacă prin lege se prevede altfel.

Exceptii – Nu e necesara mentiunea”bun si aprobat” in cazul:

 1. conversiei in inscris sub semnatura privata a inscrisului autentic nul;
 2. cand obligatia are ca obiect un bun individual determinat
 3. cand obligatia are ca obiect o obligatie de a/nu face (trebuie scrisa formula la obligatiile de “a da”);
 4. in cazul raporturilor cu profesionistii
 5. in cazul chitantelor liberatorii (se recunoaste ca ai primit ceva);
 6. in cazul obligatiilor constatate prin hotarare judecatoreasca.

Sanctiune. Nerespectarea formalitatii mentiunii este decaderea acestui instrument din categoria inscrisuri – nul ca mijloc de proba. Totusi, atentie, daca e inscris de mana celui care se obliga, nesemnat, el va fi considerat inceput de dovada scrisa.

Data inscrisului. Are putere deplina in raporturile dintre parti.

 1. Fata de parti – daca inscrisul e valabil ca mijloc de proba, data prevazuta produce efecte ca si celelalte mentiuni;
 2. Fata de terti – inscrisurile sub semnatura privata sunt opozabile tertilor decat daca:
  1. au data certa;
  2. si este de la data la care au primit-o.

Momentul de la care inscrisul dobandeste data certa. Din ziua in care au fost prezentate spre a se conferi data certa catre notarul public, executorul judecatoresc, avocatul sau alt functionar competent in aceasta privinta.

Este opozabila tertilor data certa dobandita doar in modalitatile art. 278:

 • din ziua in care au fost infatisate la o autoritate sau institutie publica, facandu-se despre aceasta mentiune pe inscrisuri;
 • din ziua in care au fost inregistrate intr-un registru sau alt document public;
 • din ziua mortii sau din ziua cand a survenit o neputinta fizica de a scrie a celui care l-a intocmit sau a unuia dintre cei care l-au subscris, dupa caz;
 • din ziua in care cuprinsul lor este reprodus, chiar si pe scurt, in inscrisuri autentice intocmite in conditiile art. 269, precum incheieri, procese-verbale pentru punerea de sigilii sau pentru facerea de inventar;
 • din ziua in care s-a produs un alt fapt de aceeasi natura sau care dovedeste in chip neindoielnic anterioritatea inscrisului.

Intre profesionisti (si intre profesionisti-terti). Pentru inscrisurile facute in exercitiul activitatii lor, se prezuma ca acestea au fost facute la data mentionata in cuprinsul lor, dar se poate face si dovada contrara.

Daca nu a fost mentionata nicio data, aceasta poate fi dovedita prin orice mijloc de proba doar intre parti, fiindca fata de terti nu este opozabila data dovedita prin orice mijloc de proba, ci doar aceea conform art. 278, cu data certa.

Inceputul de dovada scrisa

Conditii:

 1. sa existe o scriere (indiferent de forma sau motivul pentru care fost facuta);
 2. scrierea sa provina de la cel caruia i se opune;
 3. scrierea sa faca credibil faptul pretins de adversar.

Actul: 

 • nu poate proveni de la persoana careia ii foloseste sau de la un tert (decat in situatia in care cel caruia i se opune il va recunoaste);
 • face credibil faptul pretins de adversar.

Puterea doveditoare. Poate face dovada intre parti numai daca este completat prin alte mijloace de proba, inclusvi proba cu martori sau prin prezumtii.

Stituatie speciala. Dacă partea, fără motive temeinice, refuză să răspundă la interogatoriu sau nu se înfăţişează, instanţa poate socoti aceste împrejurări ca o mărturisire deplină sau numai ca un început de dovadă în folosul aceluia care a propus interogatoriul. În acest din urmă caz, atât dovada cu martori, cât şi alte probe, inclusiv prezumţiile, pot fi admise pentru completarea probatoriului.

Declaratiile functionarului. Constituie inceput de dovada scrisa si inscrisul, chiar nesemnat de persoana careia acesta i se opune, daca a fost intocmit in fata unui functionar competent care atesta ca declaratiile cuprinse in inscris sunt conforme celor facute de acea persoana.

Exemple:

 • Actul autentic nul din cauza competentei organului instrumentator care nu cuprinde nici semnatura partilor si nici mentiunea “bun si apobat pentru…” este inceput de dovada scrisa. (daca era semnat de parti, era valabil ca act sub semnatura privata).
 • Actul sub semnatura privata care nu indeplineste conditia mentiunii “bun si aprobat” si nici a nr de exemplare. – art 276.
 • Orice inscris nedatat + nesemnat, daca existenta lui NU poate fi pusa la indoiala.
 • Poate rezulta din mai multe inscrisuri care se coroboreaza.

Inscrisul sub semnatura electronica

Acte sub semnatura electronica, clasificate in functie de natura semnaturii. Astfel, exista inscris sub semnatura electronica:

 • asimilat inscrisului sub semnatura privata (inscris in forma electronica + semnatura electronica extinsa) ad
 • asimilat inscrisului autentic (inscris in forma electronica + semnatura electronica simpla + recunoastere) probat

Pt forma scrisa ad validitatem – inscris in forma electronica + semnatura electronica extinsa + bazata pe un certificat calificat + generate de un dispozitiv securizat.

Prin urmare:

Exista mai multe ipoteze:

 • situatia in care nu se cere o anumita forma (nici ad probationem, nici ad validitatem) – in acest caz, inscrisul in forma electronica la care este atasata o semnatura electronica extinsa este asimilat cu un inscris sub semnatura privata;
 • situatia in care se cere forma ad probationem – in acest caz, inscrisul in forma electronica la care este atasata o semnatura electronica si care este recunoscut de catre cel caruia i se opune este asimilat cu un act autentic;
 • situatia in care se cere forma ad validitatem – in acest caz, este vorba despre un inscris in forma electronica la care este atasata o semnatura electornica extinsa, bazata pe un certificat calificat si care este generata prin intermediul unui dispozitiv securizat de creare a semnaturii.

De regula, cine invoca o semnatura electronica extinsa, tot el are sarcina probei de a dovedi ca aceasta indeplineste conditiile. Insa, daca ea are un certificat calificat, se prezuma ca indeplineste aceste conditii.

Asimilarea cu actul autentic nu este totala, deoarece, daca este contestata (nu e recuoscut inscrisul, semnatura) trebuie facuta o expertiza tehica, dar nu se merge pana la inscrierea in fals.

Semnatura electronica nu se confunda cu inscrisurile stocate pe suport infomatic.

Inscrisul electronic este o colectie de date in forma electronica, iar stocarea este un inscris material care este doar stocat pe suport informatic.

Semnatura electronica = o data in forma electronica.

Semnatura electronica extinsa = o semnatura ce indeplineste anumite conditii: (identifica semnatarul, se face prin mijloace controlate exclusiv de semnatar, este legata de datele in forma electronica pt care se semneaza).

Download PDF