Revizio

Suspendarea judecății. Suspendarea voluntara, de drept si facultativa a procesului.

Prin suspendare, cursul judecatii se opreste, iar procesul ramane in nelucrare. Indiferent de felul suspendarii (voluntara, de drept, facultativa), masura se dispune, in toate cazurile, numai de catre instanta, in conditiile expres prevazute de lege.

Suspendarea voluntara

Judecatorul va suspenda judecata:

 1. cand amandoua partile o cer (expresa)
 2. cand niciuna dintre parti, fiind legal citate, nu se infatiseaza la strigarea cauzei (tacita)
  1. Ca exceptie, procesul se va judeca daca una dintre parti a cerut in scris judecata in lipsa. Cererea de judecata in lipsa produce efecte numai la instanta in fata careia a fost formulata.
  2. Insa, daca una dintre parti nu este legal citata, nu se va dispune suspendarea, ci se va amana judecarea cererii.[1]

Suspendarea are prioritate fata de exceptia netimbrarii cererii[2], a necompetentei instantei sau a autoritatii de lucru judecat. Astfel, masura suspendarii se impune chiar daca cererea nu este legal timbrata sau nu este de competenta instantei respective.

Perimarea[3]. Curge, suspendarea fiind imputabila partii. Reluarea judecatii trebuie solicitata de partea interesata in cel mult 6 luni, altfle intervine perimarea. Cererea de redeschidere se timbreaza cu 50% din taxa de timbru platita pentru cererea suspendata.

In cazul medierii, judecata se suspenda maxim 3 luni de la data semnarii contractului de mediere, iar perimarea nu va opera si repunerea pe rol va fi scutita de taxa de timbru.

De mentionat ca suspendarea voluntara nu este aplicabila in materia plangerilor contraventionale.

 

Suspendarea de drept

Judecarea cauzelor se suspenda de drept in situatiile:

 1. Decesul partii. Prin decesul uneia dintre parti, pana la introducerea in cauza a mostenitorilor, in afara de cazul cand partea interesata cere termen pentru introducerea in judecata a acestora. Suspendarea va dainui pana la introducerea in cauza a mostenitorilor; insa, daca mostenitorii partii decedate figureaza deja in proces in nume propriu, nu se mai impune suspendarea judecatii. Desigur, pentru a se suspenda judecata, trebuie ca decesul partii sa intervina pe parcursul procesului, dupa sesizarea instantei. Daca persoana decedeaza inainte de sesizarea instantei, aceasta nu mai are capacitate procesuala de folosinta si nu va putea figura ca reclamant. Daca decesul intervine dupa pronuntarea hotararii, termenul de apel se va intrerupe prin moartea partii care are interes sa faca apel; in acest caz, se va face o noua comunicare a hotararii la cel din urma domiciliu al partii, pe numele mostenirii, fara sa se arate numele si calitatea mostenitorilor.
 2. Interdictia sau curatela. Judecata se suspenda de drept si prin punerea sub interdictie judecatoreasca sau sub curatela[4] a unei parti, pana la numirea tutorelui sau curatorului. In mod simetric, judecata se suspenda de drept prin incetarea functiei tutorelui sau curatorului, pana la numirea unuia nou.
 3. Decesul reprezentantului. Prin decesul reprezentantului sau al mandatarului uneia dintre parti, survenit cu mai putin de 15 zile inainte de ziua infatisarii, pana la numirea unui nou reprezentant sau mandatar. Suspendarea va dainui pana la interventia in proces a partii sau a altui reprezentant. Astfel, daca mandatarul decedeaza cu mai mult de 15 zile inainte de ziua infatisarii, judecata nu se suspenda de drept.
 4. Dizolvare. Cand persoana juridica este dizolvata (fie ea reclamant sau parat) pana la desemnarea lichidatorului.
 5. Insolventa. Prin deschiderea procedurii insolventei, in temeiul unei hotarari definitive, daca debitorul trebuie reprezentat, pana la numirea administratorului sau lichidatorului judiciar.
 6. CJUE. In cazul in care instanta formuleaza o cerere de pronuntare a unei hotarari preliminare adresata CJUE
 7. Alte cazuri prevazute de lege
  1. Cererea de abtinere a judecatorului. Pana la solutionarea cererii de abtinere nu se va face niciun act de procedura in cauza, ceea ce echivaleaza cu o suspendare.
  2. Interventia principala. Judecarea cererii principale se suspenda pana la solutionarea caii de atac exercitate impotriva incheierii prin care s-a respins ca inadmisibila cererea de interventie.
  3. Disjungerea cererii de chemare in garantie. Daca s-a disjuns aceasta cerere, judecata ei va fi suspendata pana la solutionarea cererii principale
  4. Conflict de competenta[5]. Instanta in fata careia s-a ivit conflictul de competenta suspenda din oficiu judecata si inainteaza dosarul instantei competente sa solutioneze conflictul. Reluarea judecatii se face din oficiu.
  5. A doua amanare. Daca dupa o amanare, acordata la cererea partilor, ele tot nu staruie in judecata, aceasta se va suspenda de drept si nu va mai fi redeschisa decat dupa plata unei taxe de timbru de 50% din taxa de timbru.
  6. Dezlegarea unor chestiuni de drept. Judecata va fi suspendata pana la pronuntarea hotararii prealabile pentru dezlegarea chestiunii de drept de catre ICCJ. Reluarea judecatii se face din oficiu.
  7. Penalul tine in loc civilul. Judecata in fata instantei civile se suspenda dupa punerea miscare a actiunii penale si pana la rezolvarea in prima instanta a cauzei penale, dar nu mai mult de un an.
  8. Litispendenta[6]. dar in recurs. Cand exista tripla identitate de parti, obiect si cauza intre doua procese, iar unul dintre acestea se judeca in recurs in timp ce celalalt se afla inca in fata instantelor de fond. Nu se poate invoca nici litispendenta si nici autoritatea de lucru judecat, dar instanta de fond este obligata sa suspende judecata pana la solutionarea procesului aflat in recurs. Litispendenta poate fi invocata oricand in fata instantelor de fond.

Aceste cazuri nu impiedica pronuntarea hotararii daca ele au survenit dupa inchiderea dezbaterilor; este logic fiindca in toate ipotezele se urmareste asigurarea contradictorialitatii si a dreptului la aparare, necesare in etapa judecatii, nu in etapa deliberarii, care se face in secret, in prezenta judecatorilor.

Perimarea. In cazul suspendarilor de drept, daca acestea au aparut in ultimele 3 luni ale termenului de perimare, cursul perimarii se suspenda timp de o luna de la data cand acele imprejurari au determinat suspendarea judecatii s-a petrecut.

Astfel, perimarea se suspenda doar o luna, cu conditia sa fi aparut cauza de suspendare in ultimele 3 luni ale termenului de perimare; legiuitorul ofera un bonus-time.

 

Suspendarea facultativa

Instanta poate suspenda judecata:

 1. Existenta sau inexistenta unui drept. Cand delegarea cauzei depinde, in tot sau in parte, de existenta sau inexistenta unui drept care face obiectul unei alte judecati.[7] Inexistenta sau existenta dreptului trebuie rezolvata de instanta competenta in mod definitiv, urmand a fi invocata cu autoritate de lucru judecat in orice alt proces.
 2. Inceputa urmarirea penala. Cand s-a inceput urmarirea penala pentru o infractiune care ar avea o inraurire hotaratoare asupra hotararii ce urmeaza sa se dea, daca legea nu prevede altfel.  Totusi, instanta poate reveni motivat daca urmarirea penala care a determinat suspendarea dureaza mai mult de 1 an de la data suspendarii, fara nicio solutie in cauza. Spre deosebire de suspendarea de drept, unde s-a pus in miscare actiunea penala, aici doar se incepe urmarirea penala, iar infractiunea respectiva ar avea o  influenta hotaratoare asupra hotararii din procesul civil. Este suficienta inceperea u.p. in rem.
 3. Alte cazuri prevazute de lege
  1. Stramutarea[8]. Se poate suspenda pana la solutionarea cererii de stramutare.
  2. Culpa reclamantului[9]. Când constată că desfăşurarea normală a procesului este împiedicată din vina reclamantului, prin neîndeplinirea obligaţiilor stabilite în cursul judecăţii, potrivit legii, judecătorul poate suspenda judecata, arătând în încheiere care anume obligaţii nu au fost respectate. Perimarea incepe sa curga.
  3. Inscris fals. Judecatorul poate suspenda judecata daca o parte a contestat inscrisul ca fiind fals si a indicat autorul sau complicele falsului.
  4. Exceptia de neconstitutionalitate.
  5. Dezlegarea unor chestiuni de drept. Se poate suspenda facultativ judecata in cauzele similare celei care a dus la sesizarea ICCJ pentru dezlegarea unei chestiuni de drept.

Perimarea. Cursul perimarii este suspendat pe perioada suspendarii facultative. Termenul de perimare va curge de la data suspendarii judecatii, conditionata de comunicarea incheierii de suspendare.

Suspendarea va dura pana cand hotararea pronuntata in cauza care a provocat suspendarea a devenit definitiva.

Instanta poate reveni motivat asupra suspendarii si daca se constata ca partea care a cerut-o nu are un comportament diligent in cadrul procesului care a determinat suspendarea, tergiversand solutionarea.

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a hotărât că suspendarea facultativă a judecăţii, reglementată prin dispozițiile art. 242 alin. (1) NCPC, constituie o sancţiune procedurală, instituind condiţia culpei reclamantului pentru neîndeplinirea unor obligaţii stabilite în sarcina sa în cursul judecăţii, iar corespondentul acestuia în faza apelului, cu aplicarea art.482 C.proc.civ., este apelantul. În consecinţă, în cazul în care culpa procesuală în neîndeplinirea obligațiilor impuse de către instanță aparţine intimatului, Înalta Curte a statuat că nu sunt incidente dispoziţiile cuprinse în art.242 alin.(1) C.proc.civ. Astfel, nu se poate suspenda facultativ judecata apelului din culpa intimatului.

Solutionare

Solutionare. Instanta pronunta o incheiere interlocutorie care poate fi atacata numai cu recurs, in mod separat, la instanta ierarhic superioara, fie ca s-a admis, fie ca s-a respins cererea de suspendare. Suspendarea dispusa de ICCJ este definitiva.

Termen de recurs. Recursul se poate declara pe tot parcursul suspendarii procesului, atat impotriva incheierii de suspendare, cat si impotriva incheierii de respingere a cererii de anulare a suspendarii (repunere pe rol).

Insa, daca cererea de suspendare s-a respins, deci continua procesul, se poate ataca cu recurs in termenul de drept comun.

Efecte. Suspendarea presupune ramanerea in nelucrare a procesului. Nu se pot face acte de procedura, sub sanctiunea nulitatii acestora; totusi, nulitatea este relativa, putand fi invocata numai de partea in favoarea careia a operat suspendarea.

Instanta se pronunta asupra cererii de repunere pe rol cu citarea partilor, fiindca acestea nu mai au termen in cunostinta[10].

_______________________________________________

Mentiuni:

[1] Potrivit art. 153 NCPC, instanta va amana judecarea si va dispune sa se faca citarea cand constata ca partea care lipseste nu a fost citata cu respectarea cerintelor legale, sub sanctiunea nulitatii. Verificarea legalitatii procedurii de citare este obligatia instantei la fiecare termen de judecata. Judecata se va amana obligatoriu, iar instanta dispune refacerea procedurii de citare. Nulitatea in cazul nelegalei citari este neconditionata de vatamare.

Ca mentiune, citaţia şi celelalte acte de procedură, sub sancţiunea nulităţii, vor fi înmânate părţii cu cel puţin 5 zile înaintea termenului de judecată. Numai in cazuri urgente sau când legea prevede în mod expres, judecătorul poate scurta termenul.

[2] Exceptia netimbrarii cererii este peremptorie si poate fi invocata de orice parte sau de instanta din oficiu.

[3] Termenul de perimare curge de la ultimul act de procedura indeplinit de parti sau de instanta, act care nu a fost urmat, din culpa partii, de alte acte de procedura in vederea judecarii procesului. Ca exceptie, in cazul executarii silite, termenul de perimare curge de la data la care executorul a comunicat in scris creditorului solicitarea indeplinirii unui act necesar executarii silite – aici este necesara doar culpa creditorului.

[4] Curatela speciala poate fi instituita in 5 situatii: (1) exista urgenta in solutionarea litigiului; (2) persoana fizica lipsita de capacitate de exercitiu nu are reprezentant legal; (3) minorul cu capacitate de exercitiu restransa nu are reprezentant legal sau exista conflict de interese intre el si ocrotitor; (4) exista conflict de interese intre reprezentantul elgal si reprezentat; (5) o persoana juridica (parat) este chemata sa ste ain judecata si nu are reprezentant. Instanta numeste curatorul prin incheiere, dintre cei anume desemnati in acest scop de barou.

[5] Conflictul de competenta ivit intre doua instante judecatoresti se solutioneaza de instanta imediat superioara si comuna instantelor aflate in conflict. Nu se poate crea conflict de competenta cu ICCJ. Conflictul se solutioneaza in camera de consiliu, fara citarea partilor, prin hotarare definitiva. Ca exceptie, conflictul intre doua complete specializate se solutioneaza prin incheiere definitiva.

[6] Exceptia litispendentei, fiind o exceptie de procedura, dilatorie, poate fi invocata de oricine, oricand, numai in fata instantelor de fond. Cererea admisa prin incheiere se va uni cu cea care a parcurs un drum mai lung (se trimite la prima instanta sesizata sau la cea cu grad superior).

[7] Spre exemplu, judecata cererii de partaj succesoral se va suspenda pana la rezolvarea cererii de anulare a casatoriei introdusa de rudele sotiei defuncte impotriva sotului supravietuitor.

Totusi, nu se poate dispune suspendarea ordonantei presedintiale pana la solutionarea procesului asupra fondului. Aceasta ordonanta presedintiala are caracter urgent, instituie o masura provizorie care nu rezolva litigiul pe fond, instanta fiind datoare sa cerceteze aparenta dreptului. Se introduce la instanta competenta sa se pronunte in prima instanta asupra fondului dreptului.

[8] In cazul stramutarii, suspendarea are loc la cererea celui interesat, cu darea unei cautiuni de 1000 lei. Suspendarea se poate realiza, pentru motive temeinice, chiar si inainte de primul termen de judecata.

Incheierea asupra suspendarii nu se motiveaza si nu este supusa niciunei cai de atac. Apoi, cererea de stramutare se va judeca in camera de consiliu, cu citarea partilor. Hotararea asupra stramutarii nu se motiveaza si este detinifiva (se poate ataca cu contestatie in anulare sau revizuire).

[9] Culpa reclamantului poate fi incidenta in doua faze: etapa regularizarii sau in cursul judecatii.

 1. In cursul etapei regularizarii, potrivit art. 200 NCPC, completul căruia i s-a repartizat aleatoriu cauza verifică dacă cererea de chemare în judecată îndeplineşte cerinţele. Când cererea nu îndeplineşte aceste cerinţe, reclamantului i se vor comunica în scris lipsurile, cu menţiunea că, în termen de cel mult 10 zile de la primirea comunicării, trebuie să facă completările sau modificările dispuse, sub sancţiunea anulării cererii. Dacă obligaţiile privind completarea sau modificarea cererii nu sunt îndeplinite în termenul de 10 zile prevăzut de lege, prin încheiere, dată în camera de consiliu, se dispune anularea cererii. Împotriva încheierii de anulare, reclamantul va putea să facă numai cerere de reexaminare, în termen de 15 zile de la data comunicării încheierii.
 2. În cursul judecății cauzei sunt incidente dispozițiile art. 242 NCPC, care permit instanței să suspende judecata când constată că desfăşurarea normală a procesului este împiedicată din vina reclamantului, prin neîndeplinirea obligaţiilor stabilite în cursul judecăţii, potrivit legii.

[10] Partea are termen in cunostinta daca: (1) a depus personal sau prin mandatar cererea si a luat termenul in cunostinta; (2) a fost prezenta la un termen de judecata, personal sau prin reprezentant; (3) i s-a inmanat, personal sau prin repzentant, citatia pentru un temren de judecata.

Ca exceptii, partile nu au termen in cunostinta in situatiile: a) in cazul reluarii judecatii, dupa ce a fost suspendata; b) in cazul repunerii pe rol; c) cand partea este chemata la interogatoriu, in afara de cazul cand a fost prezenta la stabilirea termenului acestuia; d) cand instanta a dispus pentru motive temeinice citarea; e) cand se fixeaza termen pentru rejudecarea fondului dupa anularea hotararii sau casarea cu retinere.

Bibliografie

Traian Briciu, Note de curs, 2017

V.M. Ciobanu, M. Nicolae, Noul Cod de procedura civila comentat, Editura Universul Juridic, 2016.

V. M. Ciobanu, T.  Briciu, C. Dinu – Drept procesual civil. Drept executional civil. Arbitraj, National, 2018

https://www.juridice.ro/249554/iccj-suspendarea-judecatii-cauzei-pentru-neindeplinirea-obligatiilor-procesuale.html

Download PDF