Ordonanta de plata. Procedura ordonanței de plată. Somația de plată

 • Se aplica creantelor certe, lichide si exigibile
 • Creantele constau in obligatii de plata a unor sume de bani ce rezulta dintr-un contract civil
  • Inclusiv intre profesionisti si autoritati (constatat prin inscris/statut, regulament, inscrisuri insusite de parti prin semnatura sau alt mod legal)[1]
 • Procedura are caracter litigios (drept potrivnic fata de debitor)
 • Contractele care stau la baza unei ordonante pot fi sinalagmatice sau unilaterale
 • Creanta trebuie sa fie constatata prin inscris[2]

Procedura prealabila:

 • Creditorul ii va comunica debitorului o somatie prin:
  • Executorul judecatoresc
  • Scrisoare recomandata (cu continut declarat si confirmare de primire)
 • Prin somatie ii pune in vedere sa plateasca in 15 zile de la primirea acesteia
 • Somatia intrerupe prescriptia extinctiva
 • Neindeplinirea procedurii prealabile duce la respingerea ca inadmisibila a ordonantei de plata
 • Exceptia neparcurgerii procedurii prealabile poate fi invocata numai de parat, prin intampinare, sub sanctiunea decaderii

Sesizarea instantei:

 • Daca debitorul nu plateste in cele 15 zile, creditorul poate introduce ordonanta de plata[3]
 • Competenta: instanta competenta sa judece fondul in prima instanta
 • Cererea este supusa procedurii regularizarii

Judecata:

 • Cu citarea partilor (potrivit pricinilor urgente)
 • Citatia va fi inmanata partii cu 10 zile inaintea termenului de judecata
  • Se va preciza ca debitorul e obligat sa depuna intampinare cu cel putin 3 zile inainte de termen
  • In cazul nedepunerii intampinarii, se poate considera ca o recunoastere a pretentiilor
  • Intampinarea nu se comunica reclamantului (afla de la dosarul cauzei)
  • Daca debitorul nu contesta creanta prin intampinare, ordonanta de plata va fi emisa in maxim 45 de zile de la introducerea cererii (nu se pune perioada necesara cu comunicarea actelor)
 • Se disting 2 situatii ce pot interveni intre parti:
  • Creditorul declara ca a primit banii datorati -> instanta pronunta o incheiere definitiva
  • Creditorul si debitorul ajung la o intelegere -> instanta pronunta o hotarare de expedient[4]
 • Termenul de plata: minim 10 zile si maxim 30 de zile de la data comunicarii, daca nu se inteleg altfel astia

Contestatia

 • Instanta verifica daca contestatia debitorului este intemeiata (daca da, respinge ordonanta prin incheiere)
 • Daca apararile de fond ale debitorului presupun probe admisibile in procedura de drept comun, se va respinge ordonanta

Cererea in anulare

 • Impotriva ordonantei emise, debitorul poate cere anularea in maxim 10 zile de la inmanare/comunicare
 • Se pot invoca cerinte specifice procedurii sau cauze de stingere
 • Se judeca de aceeasi instanta, in complet de 2 judecatori
 • Nu suspenda executarea (se poate suspenda, la cererea debitorului, cu cautiune)
 • Daca admite sau respinge cererea in anulare, instanta pronunta o hotarare definitiva[5]

Contestatie la executare

Impotriva executarii silite a ordonantei, partea poate face contestatie la executare (procedura si cauze de stingere)

Întrucât legea face trimitere la regulile dreptului comun, în materia contestaţiei la executare, instanţa competentă să soluţioneze această contestaţie va fi instanţa de executare, adică judecătoria sau tribunalul în raza teritorială a căreia se află sediul sau domiciliul debitorului.

______________________________________________________

Bibliografie:

unbr.ro/procedura-ordonantei-de-plata-in-codul-de-procedura-civila/

revista.universuljuridic.ro/wp-content/uploads/2018/06/04_Revista_Universul_Juridic_nr_05-2018_PAGINAT_BT_R_Deliu.pdf

 

Mentiuni separate:

[1] Sunt exceptate creantele de la masa credala in cadrul procedurii de insolventa.

[2] Înscrisul este orice scriere sau altă consemnare care cuprinde date despre un act sau fapt juridic, indiferent de suportul ei material ori de modalitatea de conservare şi stocare.

[3] Dovada comunicarii somatiei se ataseaza cererii sub sanctiunea respingerii acesteia ca inadmisibila.

[4] Hotararea de expedient este definitiva si constituie titlu executoriu.

[5] Ordonanta este executorie si are autoritate de lucru judecat provizorie pana la solutionarea cererii in anulare.

În acest context, deşi lipsa comunicării somaţiei va duce la respingerea cererii de emitere a ordonanţei de plată ca inadmisibilă, apreciez că în raport de prevederile art. 193 al. 2 C. pr. civ., excepţia inadmisibilităţii nu va putea fi invocată decât de către debitor, prin întâmpinare. Aşadar, excepţia inadmisibilităţii decurgând din neîndeplinirea procedurii prealabile nu se va invoca de către instanţa de judecată, ci numai de către pârât, fiind totuşi, o excepţie relativă.
Deopotrivă, este de reţinut şi faptul că somaţia formulată şi comunicată debitorului în conformitate cu prevederile art. 1014 al. 1 C. pr. civ. întrerupe cursul prescripţiei extinctive în mod condiţionat, respectiv în raport de prevederile art. 2540 C. civ., ce dispun că prescripţia este întreruptă prin punerea în întârziere a celui în folosul căreia curge, numai dacă aceasta este urmată de chemarea lui în judecată în termen de 6 luni de la data punerii în întârziere.

 

Download PDF