Revizio

Citarea si comunicarea actelor de procedura – “Te dau in judecata!” (7)

Instanţa poate hotărî asupra unei cereri numai dacă părţile au fost citate ori s-au prezentat, personal sau prin reprezentant, în afară de cazurile în care prin lege se dispune altfel. Instanţa va amâna judecarea şi va dispune să se facă citarea ori de câte ori constată că partea care lipseşte nu a fost citată cu respectarea cerinţelor prevăzute de lege, sub sancţiunea nulităţii.

Citarea partilor are ca scop incunostintarea lor despre existenta procesului, despre locul si data sedintei de judecata. Insa acest scop se poate realiza si prin luarea termenului in cunostinta de catre parte, in anumite conditii expres stabilite de lege.

Termenul in cunostinta. Se prevede ca partea care a depus cererea personal sau prin mandatar si a luat termenului in cunostinta, precum si partea care a fost prezenta la un termen de judecata, personal sau prin reprezentant (chiar neimputernicit cu dreptul de a cunoaste termenul), nu va fi citata in tot cursul judecarii la acea instanta, considerandu-se ca ea cunoaste deja termenele ulterioare. Aceste dispozitii se aplica si partii careia, personal sau prin reprezentant ori prin functionarul insarcinat cu primirea corespondentei, i s-a inmanat citatia pentru un termen de judecata.

Pentru a simplifica procedura, legea a prevazut ca partea nu va mai fi citata in tot cursul procesului, considerandu-se ca ea cunoaste termenele de judecata ulterioare daca:

 • partea care a depus personal sau prin mandatar si a luat termenul in cunostinta;
 • partea care a fost prezenta la un termen de judecata, personal sau printr-un reprezentant legal/conventional, chiar neimputernicit cu dreptul de a cunoaste termenul;
 • partii careia, personal sau prin reprezentant, i s-a inmanat citatia pentru un termen de judecata, considerandu-se ca ea cunoaste si termenerle de judecata ulterioare aceluia pentru care i s-a inmanat citatia. Este obligatoriu ca pe citatie sa scrie “are termenul in cunostinta”.

Ca exceptii, nu se vor aplica regulile termenului in cunostinta (art. 229 NCPC) in situatiile urmatoare:

1. în cazul reluării judecăţii, după ce a fost suspendată;

2. în cazul când procesul se repune pe rol;

3. când partea este chemată la interogatoriu, în afară de cazul în care a fost prezentă la încuviinţarea lui, când s-a stabilit şi termenul pentru luarea acestuia;

4. când, pentru motive temeinice, instanţa a dispus ca partea să fie citată la fiecare termen;

5. în cazul în care instanţa de apel sau de recurs fixează termen pentru rejudecarea fondului procesului după anularea hotărârii primei instanţe sau după casarea cu reţinere.

Militarii încazarmaţi si detinutii sunt citaţi la fiecare termen.

Preschimbarea termenului de judecata. Termenul de judecată nu poate fi preschimbat decât pentru motive temeinice, din oficiu sau la cererea oricăreia dintre părţi. Completul de judecată învestit cu judecarea cauzei hotărăşte în camera de consiliu, fără citarea părţilor. Părţile vor fi citate de îndată pentru noul termen fixat. Dispoziţiile art. 241 alin. (3) sunt aplicabile.

Cuprinsul citatiei. Este actul de procedura al instantei care, potrivit art. 157 NCPC trebuie sa cuprinda:

 1. denumirea instanţei, sediul ei şi, când este cazul, alt loc decât sediul instanţei unde urmează să se desfăşoare judecarea procesului
 2. data emiterii citaţiei;
 3. numărul dosarului;
 4. anul, luna, ziua şi ora înfăţişării;
 5. numele şi prenumele celui citat şi locul unde se citează;
 6. calitatea celui citat;
 7. numele şi prenumele sau denumirea, după caz, ale/a părţii potrivnice şi obiectul cererii;
 8. indicarea, dacă este cazul, a taxei judiciare de timbru şi a timbrului judiciar datorate de cel citat;
 9. menţiunea că, prin înmânarea citaţiei, sub semnătură de primire, personal ori prin reprezentant legal sau convenţional ori prin funcţionarul sau persoana însărcinată cu primirea corespondenţei pentru un termen de judecată, cel citat este considerat că are în cunoştinţă şi termenele de judecată ulterioare aceluia pentru care citaţia i-a fost înmânată;
 10. alte menţiuni prevăzute de lege sau stabilite de instanţă;
 11. ştampila instanţei şi semnătura grefierului.

Cerinţele de la pct. 1, 3, 4, 5, 11 sunt prevăzute sub sancţiunea nulităţii exprese, astfel ca cel care o invoca nu mai trebuie sa dovedeasca vatamarea suferita, ea prezumandu-se. Celelalte puncte sunt nulitati virtuale, cel care invoca trebuie sa dovedeasca existenta unei vatamari.

În citaţie se menţionează, când este cazul, orice date necesare pentru stabilirea adresei celui citat, precum şi dacă citarea se face cu chemarea la interogatoriu sau dacă cel citat este obligat să prezinte anumite înscrisuri ori dacă i se comunică odată cu citaţia alte acte de procedură. În cazurile în care întâmpinarea nu este obligatorie, în citaţie se va menţiona obligaţia pârâtului de a-şi pregăti apărarea pentru primul termen de judecată, propunând probele de care înţelege să se folosească, sub sancţiunea prevăzută de lege, care va fi indicată expres.

Locul citarii. Persoanele fizice sunt citate la domiciliul lor. Persoanele cu domiciliul sau resedinta necunoscuta sunt citate prin publicitate (obligatoriu sa se afiseze citatia pe usa instantei, pe portalul instantei de judecata competente si la ultimul domiciliu cunoscut al celui citat).
Daca in cursul procesului o parte isi schimba locul unde a fost citata, ea este obligata sa incunostinteze instanta, precum si partea adversa prin scrisoare recomandata. In cazul in care partea nu face aceasta incunostintare, procedura de citare pentru aceeasi instanta este considerata valabil indeplinita la vechiul loc de citare (inclusiv in cazul curgerii termenului pentru exercitiul caii de atac – regula e aplicabila decat in fata instantei respective).
In cazile de atac, ordinare sau extraordinare, partea care si-a schimbat domiciliul va trebui citata la domiciliul nou, fara a i se putea opune faptul ca nu a sesizat instanta sau partea adversa cu privire la schimbarea domiciliului.
Termenul pentru inmanarea citarii. Sub pedeapsa nulitatii, citatia si celelalte acte de procedura trebuie inmanate partii cu cel putin 5 zile inaintea termenului de judecata, cu exceptia cazurilor urgente sau cand legea prevede expres.

Dacă partea prezentă în instanţă, personal sau prin reprezentant, nu a primit citaţia sau a primit-o într-un termen mai scurt ori există o altă cauză de nulitate privind citaţia sau procedura de înmânare a acesteia, procesul se amână, la cererea părţii interesate.

Orice neregularitate cu privire la citare nu va mai fi luată în considerare în cazul în care nu s-a cerut amânarea procesului, precum şi în cazul în care partea lipsă la termenul la care s-a produs neregularitatea nu a invocat-o la termenul următor producerii ei, dacă la acest termen ea a fost prezentă sau legal citată.

În lipsa părţii nelegal citate, neregularitatea privind procedura de citare a acesteia poate fi invocată şi de celelalte părţi ori din oficiu, însă numai la termenul la care ea s-a produs (doar paratul poate cere amanarea procesului pana la termenul urmator producerii ei).

Inmanarea citatiilor. In cazul persoanei fizice, citatia se inmaneaza la locul unde se face citarea, adica la domiciliul acesteia sau in locurile indicate (în cazul în care nu locuiesc la domiciliu, citarea se va face la reşedinţa cunoscută ori la locul ales de ele; în lipsa acestora, citarea poate fi făcută la locul cunoscut unde îşi desfăşoară permanent activitatea curentă). Cu toate acestea, inmanarea citatiei se poate face oriunde se afla persoana citata, daca agentul procedural poate sa ii inmaneze citatia.

Procedura de comunicare. In sistemul procesual roman, comunicarea actelor de procedura prin care partile se incunostinteaza reciproc despre pretentiile si apararile lor – cererea de chemare in judecata si intampinarea, insotite de inscrisuri doveditoare – se face ca regula prin intermediul instantei judecatoresti. Deci, partile nu-si comunica direct intre ele actele de procedura si nici inscrisurile doveditoare, si nici pledoariile.

NCPC prevede in art. 169 ca, după sesizarea instanţei, dacă părţile au avocat sau consilier juridic, cererile, întâmpinările ori alte acte se pot comunica direct între aceştia. În acest caz, cel care primeşte cererea va atesta primirea pe însuşi exemplarul care urmează a fi depus la instanţă sau, după caz, prin orice alte mijloace care asigură îndeplinirea acestei proceduri.

Partea prezentă în instanţă personal, prin avocat sau prin alt reprezentant este obligată să primească actele de procedură şi orice înscris folosit în proces care i se comunică în şedinţă. Dacă se refuză primirea, actele şi înscrisurile se consideră comunicate prin depunerea lor la dosar, de unde, la cerere, partea le poate primi sub semnătură.

Partea are dreptul să ridice şi între termene, sub semnătură, actele de procedură şi înscrisurile.

Citarea prin publicitate. Afisarea. Când reclamantul învederează, motivat, că, deşi a făcut tot ce i-a stat în putinţă, nu a reuşit să afle domiciliul pârâtului sau un alt loc unde ar putea fi citat potrivit legii, instanţa va putea încuviinţa citarea acestuia prin publicitate.

Citarea prin publicitate se face afişându-se citaţia la uşa instanţei, pe portalul instanţei de judecată competente şi la ultimul domiciliu cunoscut al celui citat. În cazurile în care apreciază că este necesar, instanţa va dispune şi publicarea citaţiei în Monitorul Oficial al României sau într-un ziar central de largă răspândire.

Odată cu încuviinţarea citării prin publicitate, instanţa va numi un curator dintre avocaţii baroului, care va fi citat la dezbateri pentru reprezentarea intereselor pârâtului.

Procedura se socoteşte îndeplinită în a 15-a zi de la publicarea citaţiei.

Dacă cel citat se înfăţişează şi dovedeşte că a fost citat prin publicitate cu rea-credinţă, toate actele de procedură ce au urmat încuviinţării acestei citări vor fi anulate, iar reclamantul care a cerut citarea prin publicitate va fi sancţionat cu amendă judiciară de la 100 lei la 1.000 lei.

_______________________________________________________________________

Bibliografie:

[1] prof. univ. dr. Traian Briciu – note de curs

[2] V. M. Ciobanu, T.  Briciu, C. Dinu – Drept procesual civil. Drept executional civil. Arbitraj, National, 2013

Download PDF