Revizio

Sechestrul judiciar – “Te dau in judecata!” (6)

Sechestrul judiciar constă în indisponibilizarea bunurilor ce formează obiectul litigiului sau, în condiţiile legii, a altor bunuri, prin încredinţarea pazei acestora unui administrator-sechestru desemnat potrivit art. 976.

Astfel, sechestrul judiciar se refera la indisponibilizarea unor bunuri mobile sau imobile care fac obiectul litigiului; la sechestrul asigurator nu ne interesa ce bunuri fiindca obiectul lui constă în plata unei sume de bani.

Art. 973 NCPC. Condiţii de înfiinţare
(1) Ori de câte ori există un proces asupra proprietăţii sau altui drept real principal, asupra posesiei unui bun mobil sau imobil ori asupra folosinţei sau administrării unui bun proprietate comună, instanţa de judecată va putea să încuviinţeze, la cererea celui interesat, punerea sub sechestru judiciar a bunului, dacă această măsură este necesară pentru conservarea dreptului respectiv.
(2) Se va putea, de asemenea, încuviinţa sechestrul judiciar, chiar fără a exista proces:
a) asupra unui bun pe care debitorul îl oferă pentru liberarea sa (garantie, promisiune de garantie);
b) asupra unui bun cu privire la care cel interesat are motive temeinice să se teamă că va fi sustras, distrus ori alterat de posesorul său actual;
c) asupra unor bunuri mobile care alcătuiesc garanţia creditorului, când acesta învederează insolvabilitatea debitorului său ori când are motive temeinice de bănuială că debitorul se va sustrage de la eventuala urmărire silită ori să se teamă de sustrageri sau deteriorări.
(3) În cazul prevăzut la alin. (2), partea care a obţinut instituirea sechestrului judiciar este obligată să introducă acţiunea la instanţa competentă, să iniţieze demersurile pentru constituirea tribunalului arbitral sau să solicite punerea în executare a titlului executoriu, într-un termen de cel mult 20 de zile de la data încuviinţării măsurii asigurătorii.
(4) Nerespectarea dispoziţiilor alin. (3) atrage desfiinţarea de drept a sechestrului judiciar. Aceasta se constată prin încheiere definitivă dată fără citarea părţilor.

Este o actiune privitoare la proprietate sau alt drept real (actiune reala in general), actiune posesorie, actiune privind folosinta sau administrarea unui bun proprietate comuna.
Conditii. Aceasta masura sa fie necesara pentru conservarea dreptului respectiv. Nu se adopta in toate cazurile, numai atunci cand exista ingrijorari temeinice potrivit carora daca nu s-ar adopta masura, bunul ar fi instrainat ori distrus. Trebuie sa se dovedeasca pericolul de instrainare.

Procedura de infiintare – art. 975 NCPC

(1) Cererea de sechestru judiciar se judecă de urgenţă, cu citarea părţilor (publica, nu in camera de consiliu).
(2) În caz de admitere, instanţa va putea să îl oblige pe reclamant la darea unei cauţiuni, dispoziţiile art. 956 aplicându-se în mod corespunzător.
(3) În cazul bunurilor imobile se va proceda şi la înscrierea în cartea funciară potrivit art. 955 alin. (3).
(4) Încheierea este supusă numai apelului, în termen de 5 zile de la pronunţare, la instanţa ierarhic superioară. Dispoziţiile art. 954 alin. (4) şi cele ale art. 959 se aplică în mod corespunzător.

Prin incheierea de admitere a sechestrului judiciar se desemneaza administratorul-sechestrul, paznicul bunului.

Art. 976. Administratorul-sechestru
(1) Paza bunului sechestrat va fi încredinţată persoanei desemnate de părţi de comun acord, iar în caz de neînţelegere, unei persoane desemnate de instanţă, care va putea fi chiar deţinătorul bunului. În acest scop, executorul judecătoresc, sesizat de partea interesată, se va deplasa la locul situării bunului ce urmează a fi pus sub sechestru şi îl va da în primire, pe bază de proces-verbal, administratorului-sechestru. Un exemplar al procesului-verbal va fi înaintat şi instanţei care a încuviinţat măsura.

Atributiile administratorului-sechestru
(2) Administratorul-sechestru va putea face toate actele de conservare şi administrare, va încasa orice venituri şi sume datorate şi va putea plăti datorii cu caracter curent, precum şi pe cele constatate prin titlu executoriu. De asemenea, cu autorizarea prealabilă a instanţei care l-a numit, administratorul-sechestru va putea să înstrăineze bunul în cazul în care acesta nu poate fi conservat sau dacă, dintr-un alt motiv, măsura înstrăinării este vădit necesară şi, dacă a fost în prealabil autorizat, el va putea sta în judecată în numele părţilor litigante cu privire la bunul pus sub sechestru.

Astfel, administratorul sechestru poate sta in proces cu incuviintarea instantei – reprezentare judiciara.

Bunurile fungibile (perisabile) nu pot forma obiectul sechestrului.

Conform art. 976 alin. (3) NCPC, in cazuri urgente:,instanta ar putea numi prin incheiere definitiva si fara citare un administrator provizoriu pana la solutionarea cererii de sechestru.

_______________________________________________________________________

Bibliografie:

[1] prof. univ. dr. Traian Briciu – note de curs

Download PDF